เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 2017

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 2017

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 2017- wynnsoft solution company limited

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 2017

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 2017

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 2017


เพราะอะไรผู้ประกอบการถึงจำเป็นต้องสนใจพฤติกรรมชองผู้บริโภคมากเป็นพิเศษ พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นสะท้อนผลต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ข้อมูลส่วนนี้นำมาศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ความชอบ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจของตนให้ดียิ่งขึ้นไป 

ในยุค 2017 เทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในทุกช่วงชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้จ่าย การซื้อของและหลากหลายกิจกรรมที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องที่ทันสมัย และความทันสมัยนี้เองที่เริ่มมาจากการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่หลายเพราะว่า เทคโนโลยีเป็นส่วนที่เข้ามาทำให้คนในสังคมปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆ และเหตุผลที่จะกล่าวต่อจากนี้ ก็เป็นแนวโน้มที่มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการควรศึกษาเอาไว้

• การใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ยอดใช้จ่ายออนไลน์ทั้งหมดของนักช้อปชาวไทยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 16% จากปี 2559 ตามที่ประเมินไว้ที่ประมาณ 325.6 พันล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 376.8 พันล้านบาท ในปี 2560 สำหรับยอดการช้อปออนไลน์ของประเทศไทยที่มาจากการซื้อของผ่านเว็บไซต์ในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 84% ในปี 2560 จากยอดการซื้อสินค้าประมาณ 60.3 พันล้านบาทในปี 2560 ที่ผ่านมา
จากการสำรวจพบว่า นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 55% ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้นในปี 2560 และจากกลุ่มนักช้อปเหล่านั้น ราว 82% เห็นว่า ความสะดวกสบายของการช้อปออนไลน์น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาหันมาช้อปด้วยวิธีนี้มากขึ้น 37% มองว่าการส่งของที่รวดเร็วเป็นอีกปัจจัยหลัก และ 35% คิดว่าทำให้ประหยัดเงินได้มากกว่า ซึ่งเหตุผลดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ และคาดว่าในปี 2560 นี้ พวกเขาจะหันมาใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น

• ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซเพื่อทำกิจธุระประจำวันมากขึ้น
ผลวิจัยระบุว่าในประเทศไทย ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จากจำนวนผู้บริโภคที่ช้อปออนไลน์ข้ามประเทศ 54% เลือกที่จะช้อปสินค้าหมวดหมู่ประเภทแฟชั่นมากที่สุด อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า และ เครื่องประดับ ตามมาด้วยสินค้าในหมวดหมู่การศึกษาและสื่อบันเทิง 40% และ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค 39% ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยระบุว่าผู้บริโภคคาดการณ์ว่าในปีนี้ในประเทศไทย จะเปลี่ยนมาใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซในชีวิตประจำวันมากขึ้น สินค้า 3 ประเภทที่คาดว่าจะมีการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในปี 2560 ได้แก่ ของใช้ในครัวเรือน (เติบโต 24%) สินค้าบริโภค (เติบโต 21%) และ สินค้าสำหรับเด็ก (เติบโต 16%)

• เทรนด์การใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์มือถือของคนไทยกำลังเป็นที่นิยม
จากการสำรวจในหลายประเทศ พบว่า ประเทศจีนและประเทศไทยเป็นนักช้อปข้ามประเทศที่นิยมซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือมากที่สุด โดยกว่า 47% ของนักช้อปชาวจีนที่ซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ เลือกช้อปผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ส่วนเหล่านักช้อปจากประเทศไทย 46% นิยมซื้อสินค้าข้ามประเทศผ่านอุปกรณ์มือถือ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด โดยเฉลี่ยจะมีนักช้อปข้ามประเทศที่ซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถืออยู่ที่ 37% ซื่งเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนถึง 27%
เนื่องมาจากจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย PayPal คาดการณ์ว่าในปี 2560 นี้ ยอดการซื้อขายออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ (mobile-commerce) จะเพิ่มเป็นจาก 141.7 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 173.6 พันล้านบาท และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนอุปกรณ์มือถือที่เพิ่มมากขึ้น ผนวกกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การซื้อขายออนไลน์ผ่าน อุปกรณ์มือถือเป็นทั้งประสบการณ์ และโอกาสทางธุรกิจทั้งสำหรับผู้ซื้อและผู้ค้าออนไลน์

• ความคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญต่อนักช้อป
แม้การช้อปข้ามประเทศจะเป็นที่นิยมของนักช้อปไทย แต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง โดย 45% ของผู้สำรวจทั้งหมดระบุว่า ค่าขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักช้อปไม่สามารถซื้อของข้ามประเทศได้บ่อยครั้งเท่าที่ควร ปัจจัยรองลงมาคือ การจ่ายค่าภาษีศุลกากร 44% และความชัดเจนของอัตราภาษีศุลกากร 42%
ดั้งนั้น ร้านค้าควรจะหาช่องทางที่จะแก้ไขหรือลดความกังวลของผู้ซื้อในประเด็นดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจและกล้าซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ PayPal มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจในการช้อปด้วย Refunded Returns หรือ การคืนเงินค่าจัดส่งให้สูงสุด 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสินค้าที่เข้าร่วม เพื่อช่วยให้นักช้อปมั่นใจในการช้อปออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ PayPal ยังมีบริการ Buyer Protection หรือบริการคุ้มครองผู้ซื้อ เพื่อให้นักช้อปมั่นใจทุกครั้งในการช้อป และก้าวข้ามข้อจำกัดในการตัดสินใจที่จะซื้อในแต่ละครั้ง นโยบายนี้ครอบคลุมการซื้อในกลุ่มสินค้าที่จับต้องไม่ได้

เหตุผลทั้งหมดข้างต้นคือแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคในยุค 2017 ที่เหล่าผู้ประกอบการควรรู้และทราบ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้ในอนาคตเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ทันสมัยและมากขึ้นต่อไปที่มา : MarketingOops