สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย

สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย

สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย- wynnsoft solution company limited

สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย

สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย

สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย


สังคมที่มีสมาร์ทโฟนเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเป็นส่วนที่จะทำให้สังคมถูกพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ตามสมัยของเทคโนโลยีที่จะพาเราให้เดินไปข้างหน้า ไม่ว่าใครก็ต่างมีโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เป็นของตัวเอง และมีการงานใช้งานเป็นประจำอยู่ในชีวิตประจำวันเสมอ จึงไม่แปลกที่จะให้คนในสังคมคล้อยตามและมีการใช้งานตามกันมา

ทั้งหมดเมื่อคนในสังคมมีการใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น อินเทอร์เน็ตก็เข้ามาในชีวิตประจำวัน การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นความยอดนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการหลายท่านก็หันมาให้ความสำคัญกับการซื้อขายผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นกัน

สำนักงาน กสทช.ได้ทำการสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือพบว่า คนไทยใช้มือถือโทร เฉลี่ย 50.61 นาทีต่อวัน แบ่งเป็นการใช้ทำงาน หรือทำธุรกิจหลัก 24.14 นาทีต่อวัน โดยเฉพาะช่วงอายุ 31 - 40 ปี เป็นช่วงอายุที่ใช้การโทรเพื่อสร้างรายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.99

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 พบว่า

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศจำนวน 7,619 ราย
มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ย 50.61 นาทีต่อวัน โดยเป็นใช้เพื่อการทำงานหรือทำธุรกิจหลักเฉลี่ย 24.14 นาทีต่อวัน
นอกจากนี้มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.28 โดยแบ่งตามช่วงอายุดังนี้
อายุไม่เกิน 20 ปี 9.47%
อายุ 21-30 ปี 28.60%
อายุ 31-40 ปี 38.99%  ( มากเป็นอันดับ 1 )
อายุ 41-50 ปี 34.51%
อายุ 51-60 ปี 29.26%
อายุ61ปีขึ้นไป 22.13%
ข้อมูลจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

จากข้อมูลข้างต้นทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ตามความทันสมัยและก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะปรับเปลี่ยนให้สินค้าและบริการต่างๆ เข้ามาสู่ยุคออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งรูปแบบการใช้งานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก
ที่มา : it24hrs